Ansvarsfullt Företagande

Scheffler Swedan AB har riktlinjer for våran personal och för våra leverantörer i en så kallad uppförandekod. Denna bygger på FN:s barnkonvention och ILO:s konvention om arbetsvillkor och rättigheter i arbetslivet. Detta har vi utformat så vi skall vara säkra på att våra produkter är tillverkade under goda arbetsförhållanden.

Generellt gäller att vi har som krav på att alla vi arbetar med följer all lokal lagstiftning och uppträder på ett ansvarsfullt och etiskt sätt avseende förhållandet till de anställda, miljöarbete och säkerhetstänkande.

Löner & arbetstider:
Vårt minimikrav är att arbetsgivaren betalar lagstadgad minimilön och följer regler kring arbetstider

Vi godtar ingen kränkande behandling av medarbetare, vare sig verbalt, fysiskt, psykologiskt eller sexuellt.

Diskriminering & Kränkning:
Ingen arbetstagare får diskrimineras eller kränkas på grund av ras, nationalitet, ålder, kön, sexuell läggning, etnicitet, graviditet, tro, politisk uppfattning, funktionshinder

Barnarbete:
Vi accepterar inte barnarbete. Ingen anställd får vara yngre än minimiåldern för anställning enligt loka lagar och föreskrifter

Thomas Scheffler

Share and Enjoy !